امروز دوشنبه 28 بهمن 1398
bazzazi.cloob24.com
0
سلولهای Tتنظیمی (Tregs)،که بواسطه بیان فاکتور رونویسی Foxp3 شناخته میشوند، جمعیتیپویا و ناهمگن از سلولها هستند که پاسخهای ایمنی راکنترل و مانع از بیماریهایخودایمنی میشوند. مهمترین زیر مجموعه هایمختلف سلول های T تنظیمی شامل: Treg هایطبیعی (nTregs)، سلولهای  Treg نوع 1(TR1) تولید کننده IL-10  و سلولهای Th3 تولیدکننده TGF-βهستند. به تازگی یک زیر مجموعه از سلولهای Tتنظیمی در پوست موش شناسایی شده اند که دارای ویژگی های تیپیک سلول های خاطره ایمیباشند و به این جهت این جمعیت سلولی  با عنوان سلولهای Tتنظیمی خاطره ای یا  mTregs تعریف شده اند. اینجمعیت سلولی در انسان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و مشخص شده است کهتقریبا تمام سلول های T تنظیمی در پوست طبیعیفنوتایپهای خاطره ای و فعال را دارند. در مقایسه با سلولهای Tتنظیمی خاطره ای در خون محیطی، سلولهای Tتنظیمی خاطره ای پوستی شاخص های سطح سلولی منحصر به فردی را بیان  می کنند وپروفایل تولید سایتوکاین  آنها متفاوت است. در پوست طبیعی انسان،سلولهای Tتنظیمی خاطره ای بطور ترجیحی در فولیکول های مو مستقر می شوند و در پوست با تراکممو بالا تر، فراوان تر هستند. مقایسه توالی رسپتورهای TCR مربوط به سلول های T کمکیخاطره ای معمولی با  سلولهای Tتنظیمی خاطره ای جدا شده از پوست نشانه کمی از همسانی بین دو جمعیت سلولی را دارد، و این نشان می دهد که آنها آنتی ژن های متفاوتی را تشخیص می دهند. درشرایط  نرمال سلولهای T تنظیمی خاطره ای، مهاجرتنمی کنند و بطور نسبی بی پاسخ هستند، با این حال، در پوست ملتهب از بیماران مبتلابه پسوریازیس، سلولهای T تنظیمی خاطره ای گسترشیافته، بسیار تکثیر می یابند و سطوح پایین از سایتوکاین IL-17 را تولید می کنند. در مجموع به نظر می رسد که  زیر مجموعه ایاز سلولهای T تنظیمی پایدارو ساکن درپوست انسان شناسایی شده است و پیشنهاد می شود  که این سلولها در بیماری هایالتهابی پوست از نطرکیفی معیوب باشند.

منبع: J Clin Invest. doi:10.1172/JCI72932

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه