امروز دوشنبه 28 بهمن 1398
bazzazi.cloob24.com
0

سلول های لنفاوی ذاتی یا  (ILC)Innate Lymphoid Cells گروهی ناهمگن با منشاء سلولهای خونساز سیستم ایمنی ذاتی هستند که نقشمهمی در ایمنی مخاطی بر عهده دارند. به نظر می رسد این سلولها ازپیش ساز مشترکلنفاوی تمایز می یابند، و شامل بخش کوچکی از کل جمعیت سلولهای ایمنی در اندامهایلنفاوی، در سد اپی تلیالی، و بافت های دیگر می باشند. در حالی که سلولهایILC فاقد گیرنده هایاختصاصی آنتی ژن با قابلیت بازآرایی اند، اما این سلول ها بسیاری از فاکتورهایرونویسی و مولکول های موثر بیان شده توسط جمعیت سلولهای  Tکمکی CD4 + رانیز بیان می کنند، و این نشان می دهد که سلولهایILC ممکن است یک پیشساز تکاملی از سلول های سیستم ایمنی تطبیقی باشند ​​. سلول هایILC را براساسفنوتایپ، عملکرد و تنظیم نسخه برداری، می توان به سه جمعیت سلولی تقسیم کرد. گروه1 جمعیت سلولهای ILC  ، شاملسلولهای کشنده طبیعی یا همان سلولهای NK و دیگر سلول های ILC هستندکه فاکتور رونویسی T-betرا بیان کرده، اینترفرونگاما وTNF تولید می کنند ، و در ارتباط با ایمنی با واسطه سلولی هستند،و از اینرو شبیه به لنفوسیتهای Th1می باشند. سلولهای  ILC گروه 2 وابسته به  فاکتوررونویسی RORα هستند،عامل رونویسی GATA3 رابیان می کنند، سایتوکاینهای مرتبط با  Th2  شامل IL-5 وIL- 13را ترشح می نمایند، و پاسخ ایمنی ضد کرمهای روده ای و آلرژی راافزایش میدهند، و در نتیجه مشابه لنفوسیتهایTh2 می باشند. درنهایت، گروه 3 جمعیت سلولهای ILC ازسلولهای القاء کننده بافت لنفاویجنینی  (LTI) وسلول های مشابه لنفوسیتهایTh17 که وابسته بهفاکتور رونویسی RORγt هستند،تشکیل شده اند و سایتوکاین های IL-17A ، IL- 17F ،و IL- 22را ترشح می نمایند، و اثرات التهابی و محافظ کنندگی را برسلولهایاپیتلیال اعمال می کنند.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه